Meerkerk, ds. C. Mijderwijk
Er is afgesproken om in elke eredienst minimaal 3x psalmen uit de OB te zingen. Er is dus ruimte voor 3x Weerklank. De keuze voor wel of geen Weerklanklied wordt aan de predikant gelaten die voorgaat in de dienst.

Ook de P.C. basisschool heeft Weerklank opgenomen in hun liedrooster, kinderen/ouders kunnen daar kiezen tussen Liedboek, dat in de Gereformeerde kerk wordt gebruikt of Weerklank in de Hervormde kerk. Als aanvangslied zingen we in de kerkdiensten ‘de schoolpsalm / het schoollied’.

Het College van Kerkrentmeesters heeft de aanschaf verzorgd voor in het  kerkgebouw. Er zijn voldoende bundels aangeschaft, die in de kerkbanken komen te liggen. Kerktelefoonluisteraars krijgen een bruikleenexemplaar thuis. Alle bundels zijn voorzien van het stempel van de Hervormde Kerk Meerkerk.

Scriba W.H. Doest namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Voorthuizen:

Sinds herfst 2014 hebben wij in de kerkenraad over wijzigingen in de liturgie nagedacht. Uiteindelijk is besloten om maximaal twee liederen per dienst te zingen. Eigen predikanten zijn vrij om daarvan af te wijken als het thema van de dienst daartoe aanleiding geeft; maar gastpredikanten kunnen maximaal twee vrije liederen opgeven. We kiezen voor Weerklank (we hadden vertrouwen in hetgeen de commissie voor uitgangspunten had) namelijk Bijbelgetrouw, passend in de gereformeerde traditie, verantwoorde psalmberijming, catechismusliederen, etc. Wij zijn tot nu toe erg tevreden, temeer daar we nu ook het nieuwtestamentische lied kunnen zingen. Ook de liederenlijst van onze twee Hervormde scholen kent voor het net begonnen schooljaar veel liederen uit Weerklank.

Scriba H.J. van Dam namens de Hervormde Gemeente Zegveld: 

We hebben in Zegveld een paar jaar gedaan over bezinning op het nieuwtestamentische lied in de eredienst, ingebed in een bredere bezinning op de eredienst (en de prediking). Dit traject hebben we in 2012-2014 doorlopen. Vervolgens zijn we een lied voor de dienst gaan zingen, dat hebben we in de tweede helft van 2015 geëvalueerd, op basis waarvan we in oktober 2015 aan de gemeente een principebesluit hebben voorgelegd om een lied in de dienst te gaan zingen. Na een gemeenteavond hebben we daartoe een definitief besluit genomen. Inmiddels was Weerklank in aantocht en hebben we besloten dat we, los van de inhoudsopgave in het vertrouwen dat we hadden in de samenstellers, Weerklank als bundel zouden gaan gebruiken. Vervolgens hebben we gewacht op de Begeleidingsbundel, zodat we per 1 oktober a.s. daadwerkelijk uit de bundel in de eredienst zingen.
In principe één lied per dienst. Daarnaast zingen we voor de morgendienst ook nog een kinderlied uit Weerklank, naast de school- of zondagsschoolpsalm. In de keuze voor het kinderlied is er nauw contact met de school op het dorp. De aanschaf hebben we collectief gedaan, gemeenteleden konden bij ons hun bestelling doen. De korting gebruiken we ter bekostiging van een aantal bundels om achterin de kerk te leggen.